โรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • “กรมวิชาการเกษตร”ส่งมอบคู่มือเทคโนโลยีผลิตท่อนพันธุ์ 
  • สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาด 1,371 ไร่
  • ส่งมอบให้เสริมการเกษตร นำไปขยายผล

นายสมบัติ  ตงเต๊า  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการระบาดของโรคที่สำคัญ คือ โรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ Sri-Lankan Cassava Mosaic Virus รวมทั้งยังมีโรคสำคัญในพื้นที่ คือ โรคพุ่มแจ้สาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา  ซึ่งโรคทั้งสองชนิดสามารถสร้างความเสียหายให้กับการผลิตมันสำปะหลังสูง 80-100 เปอร์เซ็นต์ โดยการแพร่กระจายของโรคผ่านทางท่อนพันธุ์ โดยสามารถเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1:4-5 ในฤดูปลูกต่อไป  ทำให้แนวโน้มเพิ่มปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ กรมวิชาการเกษตรจึงอนุมัติให้สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  ดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ในปี 2563/64  โดยภายในโครงการจะมี 2 กิจกรรม คือ การจัดทำคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จำนวน 10,000 เล่ม เป็นคำแนะนำให้เกษตรกรสามารถผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดไว้ปลูกเอง และได้ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มากกว่า12 ล้านท่อน

ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กล่าวว่า คู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย ความสำคัญท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ลักษณะคุณภาพท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพแปลงผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ พันธุ์มันสำปะหลังและลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะผิดปกติของมันสำปะหลังจากการขาดธาตุอาหาร ลักษณะผิดปกติของมันสำปะหลังจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช การสำรวจและตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ แมลงศัตรูสำคัญและการป้องกันกำจัด และการเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่ง ดร. วารีย์ ทองมี หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัยในกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมกันวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อเร่งควบคุมแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังและลดผลกระทบต่อเกษตรกรให้น้อยลง

โครงการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดในพื้นที่ 951 ไร่ ได้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ  12,591,260 ท่อน ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรม การจำหน่าย และสร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์สะอาดกระจายให้เกษตรกรได้นำไปใช้ขยายผลต่อไปสำหรับปี 2564/2565 จำนวน 3,251,062 ท่อน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รวบรวมข้อมูลการกระจายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จากโครงการนี้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่กระจายลงปลูกในแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์สะอาดไว้แล้ว ส่งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลใน” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่” ถึงจำนวน 1,371 ไร่

#TheJournalistClub #โควิด19 #วัคซีนโควิด #ล็อกดาวน์ #กรมวิชาการเกษตร