โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ผู้ชำนาญการทบ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ผู้ชำนาญการกองทัพบก พระราชทานพระยศพลตรีหญิง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารรับราชการ และพระราชทานพระยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการกองทัพบก และพระราชทานพระยศเป็นพลตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน