โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” เป็นอัยการสูงสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา