“แบงก์ชาติ” ผ่อนปรนเกณฑ์แอลทีวี “ผู้กู้ร่วม”

home loan concept photo
  • .ไม่นับผู้กู้ร่วมเป็นการขอสินเชื่อบ้าน
  • ถูกใจคนซื้อบ้านภาคอสังหาริมทรัพย์
  • ห้ใเหตุผลเพื่อความเหมาะสมมากขึ้น

นายรณดลนุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่าหลังจากมาตรการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย( LTV)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เม..ที่ผ่านมาและธปท.ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมในสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่กู้ร่วมให้ได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสมมากขึ้น 

ธปทจึงพิจารณาผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวในส่วนของการนับสัญญาของลูกค้ากรณีกู้ร่วมโดยถ้าผู้กู้ร่วมในสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์สัญญาแรกไม่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยดังกล่าวให้ผ่อนปรนการนับสัญญากู้เพื่อคิดสัดส่วนเงินให้กู้ตามเกณฑ์LTV ของธปท.เสมือนผู้กู้ร่วมนั้นยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้นเนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยเป็นการเพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัวเท่านั้น” 

ทั้งนี้ธปท.ได้ยกตัวอย่างกรณีการผ่อนปรนดังกล่าวโดยหากนายกับนายกู้ร่วมกันซื้อบ้านในสัญญาแรกแต่กรรมสิทธ์ของบ้านเป็นของนายคนเดียวจะผ่อนปรนว่านายไม่ได้เป็นผู้กู้หากการกู้ครั้งต่อมานายกู้ซื้อบ้านของตนเองให้นับสัญญาซื้อบ้านของนายเป็นสัญญาแรกหรืออีกกรณีเช่นหากนายได้กู้ซื้อบ้านไปแล้วและมากู้ร่วมกับนายแต่นายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านคนเดียวให้นับสัญญาที่กู้ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่ของนายไม่ได้นับเป็นสัญญาที่ซึ่งจะทำให้การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้กู้ร่วมเหมาะสมมากขึ้น