แบงก์ชาติและธนาคารกลางลาว ผนึกกำลังการเงิน

  • แลกเปลี่ยนการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  • ประสานงานการจัดการช่วงเกิดวิกฤต
  • ช่วยเพิ่มธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง สปป. ลาว: Bank of the Lao PDR) ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ระหว่างกัน โดยนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธปท. และ Mr. Sonexay Sitphaxay ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการกำกับสถาบันการเงิน ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Basel Core Principles for Banking Supervision) มากขึ้น

ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าว ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนการกำกับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุ่มและข้าม
พรมแดน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพิจารณาให้ใบอนุญาต (Licensing) การตรวจสอบสถาบันการเงิน
การจัดตั้งสถาบันการให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ( supervisory colleges) และการบริหารจัดการสถาบันการเงินในภาวะวิกฤติร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

ในปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทย 7 แห่งที่เปิดดำเนินการใน สปป. ลาว โดย 1 แห่งจัดตั้งเป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary Bank) และอีก 6 แห่ง จัดตั้งเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ รวมจำนวน 8 สาขาและมีสำนักงานผู้แทนของธนาคารพาณิชย์ลาวเปิดดำเนินการในประเทศไทย 1 แห่ง โดยหวังว่าจะมีความร่วมมือในการให้บริการทางการเงินระหว่าง 2 ประเทศในรูปแบบใหม่ๆ และสะดวกมากขึ้น