แชมป์ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ เชียงราย-ลำพูน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 จากผลสำรวจ พบว่า จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วประมาณ 15.9 ล้านคน หรือ 28.4%โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม่ำเสมอ 6.98 ล้านคน หรือ12.5% และเป็นผู้ที่ดื่มนานๆครั้ง 8.91 ล้านคน หรือ 15.9%กลุ่มอายุ 25-44 ปีมีอัตรา    การดื่มสุราสูงสุด 36.0%กลุ่มอายุ 20-24 ปี และ 45-49 ปี  มีอัตราการดื่มสุราใกล้เคียงกัน หรือ33.5 %และ 31.1% ตามลำดับ กลุ่มผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการดื่มสุรา 15.2 %สำหรับกลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี มีอัตราการดื่มสุราต่ำสุด 13.6%

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่แล้ว พบว่าจังหวัดที่มีอัตราผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ เกินกว่า 40 %มีจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 45.3 % จังหวัดลำพูน 44.1 จังหวัดพะเยา 44.0% จังหวัดน่าน 42.4% และ จังหวัดสุรินทร์ 40.6% สำหรับแนวโน้มการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในภาพรวมยังไม่ชัดเจน หากเปรียบเทียบกับผลสำรวจครั้งก่อน (ปี 2558) ก็ยังถือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในภาพรวมลดลง 5.6 % สัดส่วนผู้ชายที่ดื่มลดลงมากกว่าผู้หญิง อัตราการดื่มของผู้ชายลดลง 56.6 %เป็น47.5 % ส่วนอัตราการดื่มของผู้หญิงลดลงจาก 13.0 %เป็น 10.6 %