เตรียมคุมมิเตอร์ไฟฟ้าทั่วประเทศ

  • พาณิชย์จ่อออกประกาศคุมความเที่ยงตรง
  • หวั่นชาวบ้านจ่ายค่าไฟสูงเกินจริง
  • มั่นใจช่วยให้ถูกเอาเปรียบได้แน่

นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สำนักมีแผนที่จะกำหนดมาตรฐานมาตรวัดปริมาตรไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ทุกเครื่องให้มีความเที่ยงตรงเหมือนในประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อให้มิเตอร์มีความเที่ยงตรงในการวัดปริมาตรไฟฟ้า และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เพราะในแต่ละเดือนครัวเรือนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่พักอาศัยในหอพัก อพาร์ทเมนต์ ฯลฯ กังวลว่ามิเตอร์จะมีความเที่ยงตรงหรือไม่ และอาจต้องจ่ายค่าไฟสูงเกินจริง ประกอบกับ ในอนาคตอาจมีผู้บริการไฟฟ้าหลายราย นอกเหนือจากการไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ดังนั้น สำนักจำเป็นต้องมีมาตรฐานวัดที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สำนักอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเสนอของบประมาณจากกรมการค้าภายใน เพราะต้องมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการตรวจสอบมิเตอร์ รวมถึงจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาดำเนินการ โดยหากการกำหนดมาตรฐานมิเตอร์ไฟฟ้า ได้รับความเป็นชอบแล้ว จะออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัดปริมาตรไฟฟ้า เหมือนกับก่อนหน้านี้ ที่กระทรวงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้ำ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ไปแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากออกประกาศแล้ว จะมีผลทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ผลิตและผู้นำเข้าทุกราย ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนัก และจะมีสติกเกอร์ หรือเครื่องหมายติดบนตัวมิเตอร์ทุกตัวว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมถึงติดสติกเกอร์์ป้องกันการแก้ไข ดัดแปลงมิเตอร์ด้วย ส่วนมิเตอร์ที่ใช้งานอยู่แล้ว จะเน้นการตรวจสอบของหอพัก อพาร์ทเมนต์ ฯลฯ และที่อยู่อาศัยก่อน คาดว่าจะทยอยตรวจสอบได้ครบภายใน 2-5 ปี  

“ที่ผ่านมา ปัญหาที่ชาวบ้านกังวล เช่น มิเตอร์หมุนเร็วเกินไป ซึ่งผิดหลักความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าในเดือนก่อนหน้า ทั้งๆที่ผู้บริโภคใช้ไฟฟ้าตามปกติ รวมถึงไม่แน่ใจว่ามิเตอร์ที่ใช้อยู่จะหมุนตามความเป็นจริงหรือไม่ และที่สำคัญกังวลว่าถูกเรียกเก็บค่าไฟสูงเกินจริง เป็นต้น หากดำเนินการได้จะทำให้ชาวบ้านสบายใจได้ อย่างไรก็ตาม กรมจะดูแลมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะในเรื่องของความเที่ยงตรงเท่านั้น ส่วนการได้มาตรฐานความปลอดภัย เป็นหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”