เซ็นทรัลแจงปากสั่นก่อสร้างเอ้าท์เลตข้างสุวรรณภูมิถูกต้องเป๊ะ!ตามกฎหมาย

  • เซ็นทรัลร่ายยาวขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย
  • ย้ำไม่มีพื้นที่ใดลุกล้ำผืนดินภาครัฐแม้นิดเดียว
  • ยันเปิดให้บริการแน่31สิงหาคมนี้ตามกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีประเด็นข่าวเก่ียวกับพื้นที่การก่อสร้างโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยทางการบินของการให้บริการขึ้นลงของเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับที่ผ่านมาทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)ได้มีการสอบถามไปยัง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เพื่อมาดำเนินการตรวจสอบผลกระทบความปลอดภัยด้านการบิน และจากการตรวจสอบของ ทอท.ในเบื้องต้น ไม่พบใบอนุญาตจาก กพท.เพื่อก่อสร้างแบบดังกล่าว 

โดยในเรื่องนี้ทาง แผนกสื่อสารองค์กรบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)จึงได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสื่อมวลชนถึงการดำเนินการในโครงการดังกล่าว ให้ทราบว่าการดาเนินการทุกขัน้ตอนของโครงการเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยโครงการได้ยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการการก่อสร้าง ได้รับใบอนุญาตและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยในเขตการบิน ปัจจุบัน ไม่มี พื้นที่ใดๆ ของโครงการรุกล้ำที่ดินของภาครัฐ โดยบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัย การรักษา ส่งิแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไปในอนาคต

อีกทั้งบริษัทฯได้รับฟังความ คิดเห็นและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในต.บางโฉลงอ.บางพลีรวมทัง้พนื้ ท่ี ใกล้เคียงเพ่ือร่วมกันพัฒนาชุมชนย่านสนามบินสุวรรณภมิ โดยทางบริษัทฯขอชีแ้จงข้อเท็จจริงที่อาจมีการเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

1. เซ็นทรัล วิลเลจได้รับใบอนญุาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากหนว่ ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตวั อาคารแตล่ ะหลงั มีขนาดพืน้ ที่ไมเ่ กิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสงู ไมเ่ กิน 23 เมตร บนที่ดินที่ซือ้ มาจากเอกชนอย่างถกูต้องตามกฎหมายตงั้อยใกล้สนามบนิสวุรรณภูมิแต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในพืน้ที่สนามบนิสวุรรณภูมิและ/หรือที่ดินของภาครัฐใดๆ

2.โครงการนีไ้ด้รับอนญุาตให้ก่อสร้างภายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน สวุรรณภูมิอยา่งถกูต้องตามกฎหมายจากสานกังานการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย

ทงั้นี้บริษัทฯเช่ือม่ันว่าจะได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมด้วยความ ตงั้ใจอันดีท่จีะทาให้โครงการเซ็นทรัลวิลเลจเป็นลักชูรี่อาท์เล็ตในระดับสากล(International Luxury Outlet) จากฝีมือคนไทยเป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อ เชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย สร้าง ความภาคภมูิใจในการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งระดับโลกส่งเสริมการท่องเท่ยีว และเศรษฐกิจของประเทศพร้อมทงั้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาท้องถ่นิ ให้เกิดการจ้างงานใน พืน้ ท่ี ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใกล้เคียง ให้ย่านสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นท่ี โดยรอบเป็นเมืองสนามบินที่ดีอีกแห่งหน่ึงของโลก อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะยังคงกำหนดการที่จะเปืดให้บริการ31 สิงหาคมนี้เช่นเดิม