เจ้าท่าหนุนสตรีผงาดวงการเดินเรือไทย

กรมเจ้าท่าพร้อมรับนโยบายรัฐป้องกันการทิ้งขยะจากเรือ ดึงสตรีมีบทบาทในวงการเดินเรือไทยทัดเทียมตลาดเดินเรือสากลตามข้อตกลง IMO  

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม กล่าวในงานกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2562 ว่า ปีนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคการขนส่งทางน้ำหรือ “Empowering Women in the Maritime Community” เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day กรมเจ้าท่าได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการเดินเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการทำงานในสาขาอาชีพดังกล่าวของไทยมากขึ้น

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินของ IMO ในปี 2564 ที่สมาชิกทุกประเทศต้องปฏิบัติด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้บรรลุตามเป้าหมาย

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมฯได้จัดกิจกรรมวันทางทะเลโลกต่อเนื่องทุกปี และปีนี้ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งทางน้ำตามข้อตกลงของ IMO ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในสมาชิก โดยกรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในอาชีพการขนส่งทางน้ำมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาสายอาชีพดังกล่าวส่วนใหญ่ล้วนมีแต่ผู้ชายที่เข้ามาประกอบอาชีพ

“บทบาทของผู้หญิงในวงการเดินเรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากล เพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งไทยเองในฐานะที่เป็นสมาชิก IMO พร้อมที่จะเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากขณะนี้ กิจการเดินเรือโดยสารหลายราย มีผู้หญิงเป็นผู้บริหารระดับสูง และยังเป็นเจ้าของกิจการ และยังพบว่า มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถของผู้หญิงไทยสามารถปฏิบัติการ และบริหารงานในกิจการเดินเรือได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเช่นเดียวกัน”นายสมศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้การขนส่งทางทะเลและทางเรือ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากการใช้บริการขนส่งทางน้ำ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 90% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ถือระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และต้นทุนต่ำ ทำให้การขยายกองเรือระหว่างประเทศ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันกรมฯต้องดำเนินการดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือ โดยการเข้าไปตรวจสอบการบริหารจัดการขยะบนเรือ และแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการทำความสะอาดเรือ
เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี