“ออมสิน”ยกระดับจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

  • ออมสิน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม
  • ยกระดับจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส
  • ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

        นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ออมสินได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Inte grity Pact)โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่องบริการตนเอง Self Service(Outsourcing/ Mobile Booth)” ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ เกิดประโยชน์สูงสุด

 ทั้งนี้ธนาคารได้จัดทำนโย บายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560 – 2564)ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)และสอดคล้องกับกรอบหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยประ กาศเจตจำนงชัดเจนในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และตรวจสอบความถูกต้องได้ 

นอกจากนี้ยังเน้นให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร และพนักงาน มีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ ให้ความสำคัญในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม สำหรับโครง การที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตาม “โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่องบริการตนเองคือ 1.เช่าใช้บริการ และบริ หารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโน มัติ (ATM) 5 ปี 2.เช่าใช้บริการ และบริหารจัดการเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ  5 ปีเ ป็นเงินทั้งสิ้น 5,094.46 ล้านบาท