ห้ามนำเข้าขยะเทศบาลโดยเด็ดขาด!

  • พาณิชย์สกัดนำเข้าของเสีย-อันตราย
  • ออกประกาศห้ามนำเข้า-นำผ่านมาในไทย
  • ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งจำและปรับ

“พาณิชย์” ออกประกาศห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านขยะเทศบาล หวังสกัดการนำเข้าของเสีย ของอันตรายมาเป็นขยะในประเทศ จนเกิดมลพิษ กระทบต่อสุขอนามัยประชาชน มีผลบังคับใช้ 13 ก.ค.นี้ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความร่วมมือกับนานาประเทศตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย หรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสกัดกั้นไม่ให้นำเข้าของเสีย ของอันตรายมาเป็นขยะในประเทศไทย และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

” หากผู้ใดฝ่าฝืน นำเข้ามา จะมีโทษตามพ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้าที่นำเข้า หรือมีโทษทั้งจะทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการห้ามนำผ่าน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 2 เท่าครึ่งของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอย้ำให้ผู้ประกอบการศึกษาข้อมูลและประกาศต่างๆ ของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบและเป็นอุปสรรคในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย”

สำหรับ ขยะเทศบาล ในประกาศดังกล่าว อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากร 3825.10.00 ได้แก่ ของเสียชนิดที่รวบรวมจากบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ ของเสียจากการกวาดถนนและทางเท้า ตลอดจนของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน แต่ไม่รวมถึงวัตถุหรือของอย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากขยะ เช่น ของเสียที่เป็นพลาสติก ยาง ไม้ กระดาษ สิ่งทอ แก้ว หรือโลหะ และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว, ของเสียจากอุตสาหกรรม, ของเสียทางเภสัชกรรม และของเสียจากสถานพยาบาล