สั่งตรวจเข้ม!!สกัดลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

  • กรมศุลฯ เร่งสกัดลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร 23 รายการ
  • สั่งตรวจสอบเข้มงวดตามแนวชายแดน
  • กำชับศุลกากรทุกด่านจับตาสิ่งผิดกฎหมาย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมศุลฯ ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร 23 รายการ จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย อาทิ นมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ใบยาสูบ เป็นต้น

“ขณะนี้ได้สั่งการและกำชับให้ด่านศุลกากรทั่วประเทศ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนเข้มงวด ป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรและน้ำมันเถื่อน รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักด้วย”

ทั้งนี้สินค้าเกษตรทั้ง 23 รายการนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้การนำเข้าเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และได้ผูกพันสินค้าเกษตร 23 รายการนี้ไว้ภายใต้กรอบความตกลงการเกษตร

โดยมีหลักการต้องยกเลิกมาตรการห้ามหรือจำกัดการนำเข้าที่มิใช่ภาษี และกำหนดเป็นมาตรการโควตาภาษี (TRQ) แทนสินค้าที่ผูกพันโควตาภาษี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 22 รายการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง 1 รายการ คือ ใบยาสูบ

ทั้งนี้ในรอบปีงบประมาณ 2562 กรมศุลกากรได้ทำการปราบปรามและจับกุมสินค้าเกษตร จำนวน 470 คดี มูลค่า 10,482,629 บาท และจับกุมการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 987 คดี มูลค่า 14,320,631 บาท