สอน. จับมือธ.ก.ส. และโรงงานน้ำตาล เดินหน้าโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร

  • ปล่อยสินเชื่อชาวไร่อ้อย6,000ล้านบาท
  • ซื้อรถตัดอ้อยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้
  • เกษตรกรขอสินเชื่อได้ที่ธ.ก.ส.ใกล้บ้าน

 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ3 ฝ่ายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) โรงงานน้ำตาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี2562 – 2564วงเงิน6,000 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2 ต่อปีเพื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปภายในปีพ.ศ. 2565 ณห้องประชุมชั้น1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

นางวรวรรณชิตอรุณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)เปิดเผยว่า               สอน.ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ3 ฝ่ายระหว่างสอน., โรงงานน้ำตาล57แห่งทั่วประเทศและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี2562 – 2564วงเงิน6,000 ล้านบาทดอกเบี้ย2 %ต่อปีเพื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปภายในปี2565 ณห้องประชุม

  นางวรวรรณกล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ3 ฝ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี2562 – 2564เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรสถาบันชาวไร่อ้อยกลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชนวงเงินกู้ปีละ2,000 ล้านบาทระยะเวลา3 ปีรวม6,000 ล้านบาทจากธ.ก.ส. โดยให้โรงงานน้ำตาลเป็นผู้ค้ำประกันและรัฐบาลช่วยรับภาระชดเชยดอกเบี้ยส่วนเกินให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรปรับพื้นที่ปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยตามแนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่ใช้เครื่องจักรกลและเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปภายในปี 2565

 “ สอน. จะเป็นผู้ประสานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) กำหนดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการให้ชาวไร่อ้อยและสถาบันชาวไร่อ้อยรับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่าตลอดโครงการ”

 สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนำไปซื้อรถตัดอ้อย, รถคีบอ้อย, รถตัดอ้อยแร๊พเตอร์, เครื่องสางใบอ้อย, เครื่องอัดใบอ้อยและเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อยรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อท้ายแทรกเตอร์อื่นๆที่ใช้ในการปลูกและบำรุงรักษาอ้อยด้วยซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตอ้อยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาวส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่านหรือโรงงานน้ำตาลที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นคู่สัญญาส่งอ้อยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป