สวยๆกันทั้งนั้น… กรมทางหลวงประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 4 หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายทางหลวงและเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมทางหลวง 

รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สะท้อนแนวคิดในแง่มุมของการพัฒนาทางหลวงในทุกมิติอีกทั้ง เพื่อส่งเสริมการเดินทาง การท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมีเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท นั้น

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 กรมทางหลวง ได้ทำการตัดสินภาพถ่ายตามโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” แล้ว ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายชาติชาย  ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา  กรมทางหลวง, นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายพงษ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นางบุรณี อดิศรพันธ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, นายชคัทพล ใจน้อม หัวหน้างานถ่ายภาพ กองวางแผนและผลิตสื่อ ฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกและตัดสินภาพที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามกติกา และองค์ประกอบภาพถ่ายแล้ว ซึ่งกรมทางหลวงได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทอุปกรณ์ คือ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากโดรน ตามผลการตัดสิน ดังนี้

ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุภชัย  บุตรวงษ์ (ทางหลวงหมายเลข 12 สาย สมเด็จ – มุกดาหาร อ.หนองสูงจ.มุกดาหาร)

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพลฤทธิ์  ฐิติวสิทธินันท์ (ทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก – แม่สอด จ.ตาก)

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวีระพันธ์  ไชยคีรี (ทางหลวงหมายเลข 31 สาย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ)

4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1) นายวุฒิพงษ์  เจริญทรัพย์ (ทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษกตัดทางหลวงหมายเลข 34 จ.สมุทรปราการ)

2) นายสุกฤษฎ์  หิรัญสารพงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 35 สาย ดาวคะนอง – วังมะนาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)

3) นายเลอสม  ล่วงพ้น (ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ทางลอดแยกเนินสำลี อ.เมือง จ.ระยอง) 

4) นายชนินทร์  แซ่ฟุ้ง  (ทางหลวงหมายเลข 12 สาย หล่มสัก – น้ำหนาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์)

5) นายสัญชัย  ครองสุข (ทางหลวงหมายเลข 293 สาย สุรินทร์ – อ.ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์)

ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพลฤทธิ์  ฐิติวสิทธินันท์ (ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง)

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรรจน์  ยอมใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 4311 สาย พังงา – ทับปุด อ.เมืองจ.พังงา)

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสุรกิจ  แสวงชิต (ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (พระราม 2) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)

4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1) นายหรรษา  ตั้งมั่นภูวดล (ทางหลวงหมายเลข 1081 สาย บ่อเกลือ – สันติสุข อ.บ่อเกลือ จ.น่าน)

2) นายเสกสรร  วสุวัต (ทางหลวงหมายเลข 120 สาย ดอกคำใต้ – แยกเกษตรสุข อ.เมือง จ.พะเยา)

3) นายธนกฤต  สิงหกลางพล (ทางหลวงหมายเลข 9 ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

4) นายสุภฉัตร  วรางค์สุรัติ (ทางหลวงหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – นครราชสีมา (ลำตะคอง) อ.สีคิ้วจ.นครราชสีมา)

5) นายธันยพัฒน์ จงชัยยุทธ์ (ทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช – ด่านประกอบ อ.เมือง จ.สงขลา)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ทุกท่านที่สนใจและนำเสนอผลงานของกรมทางหลวงในมุมมองต่างๆ ซึ่งจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมทางหลวงต่อไป