สวนดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองไทยลดลงจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาชาวบ้าน

สวนดุสิตโพล สำรวจดัชนีการเมืองไทยก.ย.62 คะแนนลดลงจากเดือนก่อนเหลือ 4.12 ใต้ให้น้อยสุด ประเด็นที่คะแนนสูงสุดยังคงเป็นการทำงานของฝ่ายค้าน รองมาเป็นการเผยแพร่ข่าวจากสื่อ แนะควรห่วงใยปชช.เร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน

วันนี้ (29ก.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 2 นับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ซึ่งได้มีการให้คะแนนดัชนี การเมืองไทยเดือนสิงหาคมไปแล้ว จึงให้ประชาชนเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนนี้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดือนที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,456 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 598 คน 24.35% ภาคกลาง 502 คน 20.44% ภาคเหนือ 361 คน 14.70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.10% และภาคใต้ 354 คน 14.41%) ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562” 
โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.12 คะแนน

2. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส.ค. 62 = 4.88ก.ย. 62 = 4.32
2ภาคกลางส.ค. 62 = 4.68ก.ย. 62 = 4.18
3ภาคเหนือส.ค. 62 = 3.81ก.ย. 62 = 4.16
4กรุงเทพมหานครส.ค. 62 = 4.55ก.ย. 62 = 4.04
5ภาคใต้ส.ค. 62 = 4.10ก.ย. 62 = 3.72
ภาพรวมคะแนนเต็ม 10ส.ค. 62 = 4.51ก.ย. 62 = 4.12

3. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด ดังนี้
1การปฏิบัติงานของฝ่ายค้านส.ค. 62 = 5.92ก.ย. 62 = 5.75
2ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ส.ค. 62 = 5.28ก.ย. 62 = 5.06
3จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติส.ค. 62 = 5.08ก.ย. 62 = 4.81
3ความสามัคคีของคนในชาติส.ค. 62 = 4.91ก.ย. 62 = 4.81
5การจัดการศึกษาสำหรับประชาชนส.ค. 62 = 4.90ก.ย. 62 = 4.51
6การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวมส.ค. 62 = 4.72ก.ย. 62 = 4.44
6ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้ายส.ค. 62 = 4.70ก.ย. 62 = 4.44
8ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส.ค. 62 = 4.62ก.ย. 62 = 4.25
9การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าส.ค. 62 = 4.60ก.ย. 62 = 4.22
10การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลส.ค. 62 = 4.23ก.ย. 62 = 4.13
11สภาพของสังคมโดยรวมส.ค. 62 = 4.47ก.ย. 62 = 4.12
12การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระส.ค. 62 = 4.57ก.ย. 62 = 4.10
13ผลงานของนายกรัฐมนตรีส.ค. 62 = 4.63ก.ย. 62 = 3.92
14ผลงานของรัฐบาลส.ค. 62 = 4.56ก.ย. 62 = 3.90
15การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ส.ค. 62 = 4.49ก.ย. 62 = 3.89
16การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวมส.ค. 62 = 4.38ก.ย. 62 = 3.88
17ความเป็นอยู่ของประชาชนส.ค. 62 = 4.19 ก.ย. 62 =3.79
18การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมืองส.ค. 62 = 4.09ก.ย. 62 = 3.74

19การแก้ปัญหายาเสพติดส.ค. 62 = 4.09ก.ย. 62 = 3.72
20ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการส.ค. 62 = 4.08ก.ย. 62 = 3.64
20สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมส.ค. 62 = 4.09ก.ย. 62 = 3.64
22การแก้ปัญหาคอรัปชั่นส.ค. 62 = 4.01ก.ย. 62 = 3.62
23การแก้ปัญหาการว่างงานส.ค. 62 = 4.01ก.ย. 62 = 3.59
24การแก้ปัญหาความยากจนส.ค. 62 = 3.91ก.ย. 62 = 3.36
25ราคาสินค้าส.ค. 62 = 3.86ก.ย. 62 = 3.33

4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ 
อันดับ 1ควรห่วงใยประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น น้ำท่วม การเกษตร เป็นต้น32.97%
อันดับ 2เน้นความสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา 21.55%
อันดับ 3ควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด แก้ให้ตรงจุด19.15%
อันดับ 4บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด18.05%
อันดับ 5มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเต็มกำลังเต็มความสามารถ16.76%