สวนดุสิตโพลสำรวจความเห็นประขาชนมั่นใจร่างพ.ร.บ.งบฯปี63ผ่านสภา-งง!งบมากขึ้นเอาไปใช้อะไร?อยากให้รัฐมากระตุ้นเศรษฐกิจ

  • ประชาชนมองไม่เหมาะสมรัฐบาลของบเพิ่มจากปีก่อน 2 แสนล.
  • แนะนำเงินกระตุ้นศก. ใช้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ พัฒนาชาติ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 เรื่องการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 โดยวันที่ 17 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 และเป็นการอภิปรายวาระแรกเพื่อพิจารณารับหลักการ จึงเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว่ารัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. 
อันดับ 1ค่อนข้างสนใจ35.02%
เพราะ เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ น่าติดตาม ประชาชนได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น เป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศ ฯลฯ

อันดับ 2ไม่ค่อยสนใจ26.75%
เพราะ ให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปากท้องของประชาชนมากกว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะต้องมีการอภิปราย ฯลฯ

อันดับ 3สนใจมาก21.69%
เพราะ อยากรู้เหตุผลในการนำงบประมาณไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เป็นกฎหมายสำคัญ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยากรู้ว่ารัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำจะสอบผ่านหรือไม่ ฯลฯ

อันดับ 4ไม่สนใจ16.54%
เพราะ รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เชื่อถือนักการเมือง มีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง เสียเวลาในการอภิปราย ฯลฯ

2. การติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ของประชาชน
อันดับ 1ติดตามจากโซเชียลมีเดีย 43.63%
อันดับ 2ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์34.99%
อันดับ 3ติดตามการถ่ายทอดสด21.38%

3. ตามที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
ปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่?
อันดับ 1ไม่เหมาะสม58.69%
เพราะ วงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ฯลฯ

อันดับ 2เหมาะสม41.31%
เพราะ ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ 

4. ประชาชนอยากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องใด?
อันดับ 1กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ53.15%
อันดับ 2พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน32.38%
อันดับ 3ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนจน เกษตรกร อุทกภัย ภัยแล้ง 28.73%
อันดับ 4พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี 25.86%
อันดับ 5จัดสวัสดิการ รักษาพยาบาลให้กับประชาชน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์21.22%

5. ประชาชนคิดว่าการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่?
อันดับ 1ผ่าน70.38%
เพราะ รัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ฯลฯ

อันดับ 2ไม่ผ่าน29.62%
เพราะ ที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำ ไม่แน่นอน ฯลฯ 

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล กรณี การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 คือ
อันดับ 1รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และทำได้จริง46.04%
อันดับ 2ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ31.68%
อันดับ 3กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 16.24%
อันดับ 4การจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้12.21%
อันดับ 5ประชาชนจะต้องแบกรับภาระ เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น11.41%