“สนธิรัตน์”มั่นใจเจรจากับพรรคร่วมจบแน่ๆ

  • “สนธิรัตน์”ชี้การเจรจากับพรรคร่วมจะจบโดยเร็ว
  • ย้ำ พปชร.ต้องมีกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจ
  • นโยบายหลักทุกพรรคสำคัญกว่าจัดแบ่งโควต้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตามที่พรรคพลังประชารัฐได้แต่งตั้งให้มีคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมในการจัดทำนโยบายรัฐบาล และแต่งตั้งให้ตนเป็นหัวหน้าคณะทำงานนั้น ขอเรียนว่า พันธกิจสำคัญของพรรคพลังประชารัฐ ในการจัดตั้งรัฐบาล คือ การนำนโยบายสำคัญๆ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,การดูแลราคาสินค้าเกษตร ด้วยการชดเชยเงินช่วยเหลือต่อไร่,การเพิ่มมูลค่าที่ดินและ ส.ป.ก.4.0

ตามที่พรรคได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสร้างสังคมให้เกิดความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จำเป็นต้องพิจารณาเพื่อเร่งดำเนินการในเรื่องสำคัญ คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องปากท้อง และรายได้ประชาชน ,การลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างอนาคตและฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบกับความไว้วางใจและคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับพรรคมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ การจะบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของพรรค จำเป็นต้องมีกลไกของรัฐในกระทรวงหลักทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดความคล่องตัว ประสานสอดคล้อง ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการชะลอตัวและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องพึ่งพาความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการทำงานของรัฐบาล โดยการผลักดันนโยบายที่พี่น้องประชาชนเรียกร้อง ให้เป็นรูปธรรม โดยเร็ว เช่น การขยายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การดูแลราคาและการหาตลาดให้กับสินค้าเกษตร การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่ดินส.ป.ก.ตลอดจนการเร่งรัดลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแห่งอนาคต การสร้างงาน การสนับสนุนและยกระดับ SME การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และการขับเคลื่อน EEC เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในฐานะพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ และประสานสอดคล้องของกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจเหล่านี้ โดยจะเจรจาหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค เพื่อหาแนวทางร่วมกันให้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

“การเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องการแบ่งกระทรวง พรรคพลังประชารัฐจะเน้นในเรื่องนโยบายหลักของทุกพรรคเป็นสำคัญมากกว่าการจัดแบ่งโควต้าตามกระทรวงเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ตรงกับนโยบาย และแนวทางรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะดำเนินการเจรจาร่วมกันกับทุกพรรคร่วมให้ได้องค์ประกอบที่ลงตัว เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายโดยเร็ว เพื่อให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตย ที่มั่นคงตามที่ประชาชนรอคอย ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป” นายสนธิรัตน์กล่าว