สคบ.ชี้บริษัทขายบัตรพลังงานรักษาโรคเคยถูกถอนทะเบียน

  • สคบ.ลงดาบบริษัทขายบัตรพลังงาน
  • ขู่ยังทำธุรกิจต่อโทษจำคุก 1ปี ปรับ 1แสนบาท
  • ปรับรายวันอีกวันละ 2หมื่นบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู่บริโภค(สคบ.)ว่า สคบ.ได้ออกหนังสือเตือนจากกรณีที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่อง “บัตรพลังงาน รักษาโรคได้”นั้น สคบ. ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว พบข้อเท็จจริงว่า ในการดำเนินการดังกล่าว ได้มี บริษัท เอ็กซ์เพิร์ทโปรเน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงจาก สคบ. เมื่อปี 2556 โดยขอจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางและได้ถูกเพิกถอนทะเบียน นับแต่วันที่18 กุมภาพันธ์ ผ2562 เนื่องจากไม่มาวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรง ดังนั้น หากบริษัทยังประกอบธุรกิจขายตรงอยู่ จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ.2545 ฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ อีกทั้ง อาจเป็นความผิดฐานเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าโดยใช้โฆษณา หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สคบ. ได้ดำเนินการเรียกผู้ประกอบธุรกิจไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อไปแล้ว สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วน 1166