ลุ้น!ดัชนีหุ้น แตะ 1,700 จุดเงินบาท31.00-31.40 บาททต่อดอลล่าร์ฯ

  • จับตาตั้งรัฐบาลใหม่-การประชุมเฟด-กนง
  • เกาะติดสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน
  • เฝ้ามองเหตุการณ์ในตะวันออกลาง

ผู้สื่อข่ารายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด ได้รายงานความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทย ปรับขึ้น ต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน โดยดชั นี SET ปิดที่ระดับท่ี 1,672.33 จดุ เพิ่มขึ้น 1.14% จากสัปดาห์ก่อน ขณะท่ีมลู ค่าการซื้อ ขาย เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 47,931.38 ล้านบาทลดลง 6.94% จากสปัดาห์ก่อนส่วน ตลาดหลักทรัพย์maiเพิ่มขึ้น 2.59%มาปิดท่ี355.84จดุ

ทั้งนี้ดัชนีหุ้นไทย ปรับตัว เพ่ิมขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก คาดการณ์เรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดและทิศทางการเมืองไทยท่ีชัดเจนมากขึ้น  ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ยังคงเข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ดี ดชันีฯลดช่วงบวกลงบางส่วนช่วงปลายสปัดาห์ตามทิศทางตลาดห้นุภมูิภาค ขณะที่นกั ลงทนุ รอติดตามความคืบหน้าการจดั ตงั้ รัฐบาลใหม่ ผลการประชุม เฟด (18-19 ม.ิ ย.) รวมถงึ สถานการณ์ความขดั แย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

สําหรับสัปดาห์นี้ (17-21 มิ.ย.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด มองว่า  ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับท่ี 1,650 และ 1,640 จุด ขณะท่ี แนวต้านอยู่ท่ี 1,685 และ 1,700 จุด ตาม โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงิน (กนง.)​วันที่ 1 9 มิ.ย. นี้ การประชุมนโยบายการเงินของเฟด (18-19 มิ.ย.) ประเด็นสงครามการค้า รวมถึงสถานการณ์ในตะะวันออกกลาง 

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ ข้อมูลการเร่ิมสร้างบ้านและ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. รวมถึงดชันี PMI Composite (เบื้องต้น) และผลสํารวจภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนมิ.ย. ขณะที่ ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของญี่ป่นุ รวมถึงดชันีPMIComposite(เบื้องต้น)​ เดือนมิ.ย.ของยโูรโซนและญี่ปุ่น

สำหรับความเคลื่นไหวค่าเงินบาท แข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือนคร่ึงท่ี 31.14 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดย เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับแรงซื้อสุทธิในตลาดหุ้น และพันธบัตรร ไทยของนักลงทุนต่างชาติในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัย กดดันจากกระแสการคาดการณ์ถึงความเป็ นไปได้ ของการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมี ทิศทางท่ีอ่อนแอกว่าท่ีตลาดคาด อาทิ เงินเฟ้ อท่ีชะลอลง และการเพิ่มขึ้น ของจานวนผ้ขู อรับสวสั ดิการว่างงานรายสัปดาห์ โดยค่าเงินบาทปิดตลาดเมื่อวันที่  14 มิ.ย.ที่ผ่านมา  ที่ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ฯ 

ส่วนแนวโน้มสัปดาห์นี้ (17-21 มิ.ย.) ธนาคารกสิกรไทย ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวค่าเงินบาที่  31.00-31.40 บาททต่อดอลล่าร์ฯ โดยปัจจัย ในประเทศที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมกนง. การจัดตั้งรัฐบาล ส่วนปัจจัยต่าง ได่แก่ สัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ จากผลการประชุมเฟด (18-19 มิ.ย.) ประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ Dot Plot ชดุ ใหม่ รวมถึงผลการประชมุ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง ญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ตลาดอาจรอติดตามประเด็นการค้า ระหว่างสหรัฐฯ-ประเทศคู่ค้า และสถานการณ์ในตะวันออกลาง ด้วยเช่นกัน  ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ระหว่างสัปดาห์ ประกอบด้วย ผลสำรวจกิจกรรมภาคการผลิตของเฟด ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟด ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เดือนมิ.ย. ข้อมูล รวมถึงตัว เลขเงินทุน ไหลเข้าสุทธิ ตลาดการเงินสหรัฐฯ เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา