“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ณ คลองผดุงกรุงเกษม

  • นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานงานวันลอยกระทง อังคารที่ 8 พ.ย. นี้
  • ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนยังเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยภายในงานจะมีการสาธิตการทำกระทง การจัดแสดงกระทงแบบต่าง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดสยามภิรมย์ธารา การแสดงเพลงเรือ และการจำลองวิถีชีวิตตลาดน้ำ เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรีกำชับการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ผู้จัดงานต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ และดูแลประชาชนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความปลอดภัยและเรียบร้อย  ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีประชาชนร่วมงานลอยกระทงในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จึงเน้นย้ำทุกหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกำหนดมาตรการจัดงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกการจราจรทั้งทางน้ำและทางบก รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของท่าเทียบเรือ โป๊ะต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน และเน้นรักษามาตรการป้องกัน โควิด-19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ พร้อมเชิญชวนทุกคนแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าท้องถิ่นเข้าร่วมประเพณี ร่วมกันใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาและป้องกันการเกิดมลพิษต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงวิถีใหม่ ณ สถานที่จัดงานใกล้บ้าน”