ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ทุกชนิด เพื่อสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด

No smoking concept, closeup of clenched fist pounding cigarettes, no smoking
  • เตือนภัยบุหรี่ทุกชนิด ทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและคนรอบข้าง
  • เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในหลายระบบของร่างกาย
  • ชวนนักสูบ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ทุกชนิด เพื่อสุขภาพของตนเอง และคนใกล้ชิด

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2566 ประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ไว้ว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการเผยแพร่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ หรือ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน มีสารนิโคตินเหมือนกัน ซึ่งนิโคตินเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติด และทำให้เกิดโรคสมองติดยาแบบเดียวกับที่เกิดในเฮโรอีนและยาบ้าได้ นอกจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารปรุงแต่งกลิ่นรส ซึ่งทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสพติดได้เช่นกัน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ได้ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนได้ แต่ผู้สูบจะเปลี่ยนจากการติดบุหรี่มวนมาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทน และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้อันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวน เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีผลข้างเคียงได้เร็ว รวมถึงส่งผลต่อร่างกายทั้งหลอดเลือด สมอง หัวใจ ระบบการหายใจ เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ จากการทดลองในหนู ที่หายใจเอาไอน้ำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ปอด พบว่าเยื่อบุหลอดลมและถุงลมปอดเกิดการอักเสบและเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับปอดของหนูที่ได้รับควันบุหรี่ธรรมดา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะแรกที่พบในโรคถุงลมโป่งพอง

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า บุหรี่ทุกชนิดเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูบรวมไปถึงคนรอบข้าง เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในหลายระบบของร่างกาย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคหัวใจและหลอดเลือด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น สบยช. มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท รวมถึงสุราและบุหรี่ เห็นความสำคัญของปัญหาการสูบบุหรี่ จึงจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เข้ารับบริการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของ สบยช. ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และมุ่งหวังให้เกิดการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ทุกชนิด โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่โดยทีมสหวิชาชีพ คัดกรองและให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ แจกน้ำยาอมอดบุหรี่พร้อมคำแนะนำแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่ การประกวดคำขวัญและจัดทำแผ่นพับของผู้ป่วย ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณชั้น 1 ตึกอำนวยการ สบยช.

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งใจ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ทุกชนิด เพื่อสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด ซึ่งหากประสบปัญหาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี หรือ ศูนย์บริการช่วยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600