รู้กันหรือยัง..สิ้นสุด “มาตรการลดหย่อนภาษี” กันแล้วนะจ๊ะ..

  • ท่องเที่ยว-กีฬา-โอทอป จบเดือนมิ.ย.
  • e-Book-ที่อยู่อาศัยลดหย่อนถึงสิ้นปี
  • ลงทุนพัฒนาระบบภาษีหักรายจ่าย2เท่า

เปิดมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ล่าสุด มี “3 มาตรการที่สิ้นสุด”แล้ว ประกอบด้วย

1.ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลัก ไม่เกิน 15,000 บาท และเมืองรอง ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2562

2.มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2562

3 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 15,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2562

ส่วนมาตรการภาษีที่ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหน่อยภาษีได้ต่อไป ประกอบด้วย

1.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 แต่เมื่อรวมค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-Book ของมาตรการช็อปช่วยชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ม.ค.ที่ผ่านมา แล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 200,000 บาท สิ้นสุดมาตรการวันที่ 31 ธ.ค.2562

3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สิ้นสุดมาตการวันที่ 31 ธ.ค.2562