รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ผนึก กำลังสร้างความมั่นคงยั่งยืนในภูมิภาค

  • เน้นความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและมิตรภาพที่แน่นแฟ้น
  • พร้อมรับรองเอกสารความร่วมมือ6 ฉบับ
  • ร่วมผลักดันแก้ปัญหาเร่งด่วน“ไอยูยู-ปัญหาค้ามนุษย์”

 พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ปฏิรูปานนท์ผช.โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่  11 ก.ค.62 พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ได้เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนครั้งที่  13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM

โดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคตามที่ประเทศไทยได้ชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืนมีการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในหลากหลายด้านหลายมิติและได้มีการทบทวนประเด็นกิจกรรมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เพื่อปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการรับรองเอกสารความร่วมมือจำนวน6 ฉบับได้แก่1.การประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบADMM 2.บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน3.การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา4.ขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการASEAN Our Eyes 5.การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน6.แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล

พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินนโยบายอื่นๆที่สำคัญที่เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภูมิภาคเช่นการแก้ไขปัญหาIUU Fishing ปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเป็นต้นซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการและการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคโดยประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตการค้าการลงทุนและการเดินทางไปมาหาสู่กันที่ดีขึ้นรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมกันและมุ่งแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง