รัฐบาลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากภัยธรรมชาติ น้ำแล้งน้ำท่วม

  • กระทรวงเกษตรประสานเหล่าทัพขอนักบินและเครื่องบินช่วยทำฝนหลวง
  • มหาดไทยเตรียมพร้อมเครื่องจักรกล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงมติครม.เมื่อวานนี้ที่อนุมัติโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งและอุทกภัย 74 จังหวัด รวมวงเงิน15,800 ล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพหลักและต้องทำงานบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการและโครงการต่างๆให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว อาทิ โครางการสร้างอาชีพ การจ้างแรงงาน การซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ การขุดเจาะเป่าล้างบ่อบาดาล ระบบส่งน้ำและระบบประปา ทั้งนี้ห้ามนำงบประมาณไปซื้อครุภัณฑ์ จัดสัมมนา จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา

ในขณะเดียวกัน ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนสั่งการกรมฝนหลวงให้เร่งปฏิบัติเติมน้ำในเขื่อน ใช้ห้วงท้ายก่อนสิ้นสุดฤดูฝน ช่วงชิงสภาพอากาศทำให้ฝนตกมากที่สุด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เขื่อนขนาดใหญ่บริเวณตอนกลางของภาคมีน้ำน้อย จึงต้องเพิ่มปริมาตรน้ำ นอกจากนั้น นายเฉลิมชัยยังกับชับให้ทางกรมฯรีบรายงานทันทีหากมีการขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือและ อุปกรณ์ใดๆในการทำฝนหลวง สำหรับระยะเร่งด่วนนี้ได้ประสานกับเหล่าทัพเข้ามาบูรณาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งอากาศยาน นักบิน และกำลังพลเพื่อลำเลียงสารฝนหลวง ที่ผ่านมาทำให้สามารถบินปฏิบัติการได้บ่อยครั้งและทั่วถึงขึ้นยังแก้มลิง

และในพื้นเที่ยงภัยน้ำท่วม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล ในพื้นที่ฝนตกและน้ำหลาก และเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ภาคเหนือ เช่นจังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน และ ภาคอีสาน