รองโฆษกรัฐบาล“รัชดา” ย้ำรัฐบาล ไม่สะดุดใช้งบปี 2562ไปพลางก่อน ขณะรอ พ.ร.บ.งบประมาณ2563 ผ่านสภาปีหน้า

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาลชี้แจงต่อข้อคำถามว่า เมื่อพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะประกาศใช้ไม่ทันในปีนี้แน่นอน แล้วรัฐบาลจะสามารถใช้งบประมาณได้อย่างไร

ตามรธน. 2560 มาตรา 141 และพ.รบ.วิธีการงบประมาณ 2561 มาตรา12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณปีก่อนไปพลางก่อนได้ ซึ่งต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1 ให้สำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแผนงานต่างๆ รายงานงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

2หน่วยงานราชการที่ตั้งใหม่ในปีงบประมาณ2562 รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาจะได้รับงบประมาณเต็มจำนวนตามแผนงานที่ได้รับการถ่ายโอนมา

3 อบจ. จะได้รับการจัดสรรงบบุคลากร และเงินสงเคราะห์หรือสวัสดิการที่จ่ายแก่ประชาชน ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ได้รับปี2562

4 หน่วยรับงบประมาณสามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่1 ตุลาคม2562 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายปี2563 เมื่อพ.ร.บงบนประมาณประกาศบังคับใช้

5 ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหาย หรือ เป็นข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้ หรือเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา สำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบให้ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน ของปี2562

ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลสามารถบริหารราชการต่อไปได้ และประชาชนผู้ได้รับสวัสดิการหรือเงินสนับสนุน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ อสม. ยังคงได้รับอย่างไม่มีสะดุด