รถไฟไทยคุยฟุ้ง!พร้อมสร้างไฮปรีดเทรน กรุงเทพ-เขียงใหม่

รถไฟไทยคุยฟุ้งไฮสปรีดเทรนกรุงเทพ-เชียงใหม่ คุ้มค่าเศรษฐกิจ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่(ระยะที่1 กรุงเทพ-พิษณุโลก) ว่าในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานด้านเทคนิคขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการเจรจาและศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการฯซึ่งทางญี่ปุ่นได้นําส่งรายงานศึกษาความเหมาะสมมาให้รัฐบาลไทยพิจารณาแล้วแต่ทว่าการศึกษารายละเอียดยังไม่ข้อสรุปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามรถไฟในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฯยืนยันว่าตามลำดับขั้นตอนการเจรจาและศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการฯได้ดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลโดยยึดประโยชน์ขององค์กรและของประเทศรวมถึงยังดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ในการพิจารณาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย

“ผลการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่(ระยะที่1 กรุงเทพ-พิษณุโลก) พบว่ามีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า12% ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดไว้ดังนั้นโครงการฯจึงมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์”

นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได้พิจารณาอย่างรอบคอบต่อประโยชน์ทั้งทางตรงได้แก่มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะมูลค่าการประหยัดเวลาในการเดินทางมูลค่าจากการลดค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุและมูลค่าการกําจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นเช่นการกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่และการจ้างงานด้วย

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามคณะทํางานด้านเทคนิคฯยังไม่ได้มีการพิจารณาประเด็นการใช้งบประมาณการลงทุนในโครงการนี้แต่อย่างใดเนื่องจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟมีลักษณะเป็นบริการสาธารณะซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลจะรับภาระเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกับโครงการรถไฟทางคู่โครงการรถไฟไทย-จีนและโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ดังนั้นภาระหนี้จึงไม่ได้ปรากฏในงบการเงิน

ของการรถไฟฯอย่างไรก็ดีการรถไฟฯพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการดําเนินโครงการลงทุนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐมีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด…..