รถจักรยานยนต์รับจ้างป้ายดำยื่นหนังสือถึงคมนาคมขอยกเว้นกฎเหล็กทั้งขอวิ่งบริการทั่วกรุง ไม่ต้องแบ่งโซน ไม่สังกัดวิน ใช้รถป้ายดำให้บริการได้

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังรับหนังสือจากกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบค์วิน เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจาก กรมการขนส่งทางบกประกาศ ว่าด้วยให้ยุติการให้บริการ GrabBike (win) หากไม่มีการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ว่า ทางกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบค์วิน ได้มายื่นหนังสือเพื่อขอให้กระทรวงคมนาคมแก้ไขและบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ โดย 1. ขอให้พิจารณาเลื่อนกำหนดเวลาที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดไว้ 30 วัน ในการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากบริการ GrabBike (win) ออกไปจนกว่า ขบ. จะมีมาตรการรองรับหรือกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน

2. ขอให้มีกฎหมายรองรับผู้ให้บริการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้อง โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดวิน เนื่องจากเสื้อวินมีราคาสูง และหากให้ไปรวมกับวินที่มีอยู่แล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวินและผู้ให้บริการขับขี่รถมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ขอให้ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นรถสาธารณะป้ายเหลือง แต่ต้องมีใบขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ 3. ขอให้อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. ให้สามารถใช้เกณฑ์ในการวิ่งรับ – ส่งผู้โดยสารแบบเดียวกับรถแท็กซี่ โดยไม่ต้องแบ่งโซนหรือแบ่งเขต

“ ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว หรือหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบค์วินโดยเร็วต่อไป”