ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่หมดความจำเป็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562
เรื่องการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับท่ีหมดความจําเป็น ตามอ่านได้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/174/T_0022.PDF