ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป

  • พาณิชย์พัฒนาโอทอป3-5ดาว
  • ปรับรูปแบบเน้นความแปลกใหม่
  • เจาะตลาดทั้งออฟไลน์-ออนไลน์

พาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาสินค้าโอทอป 3-5 ดาว หวังยกระดับมาตรการผลิตภัณฑ์ รูปแบบให้สอดคล้องความต้องการ เน้นความแปลกใหม่ มีความร่วมสมัย กระตุ้นความต้องการซื้อ พร้อมพัฒนาช่องทางตลาดให้ขายได้ทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ เจาะลึกถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ต่อยอดการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์โอทอป ซีเลกต์ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนารูปแบบและเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดรูปแบบใหม่แก่ผลิตภัณฑ์โอทอป 3 – 5 ดาว รวมถึงส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอปไทยสู่ตลาดสากล และสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กรมได้เน้นการทำตลาดเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้การตลาดนำการผลิต และผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด สร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระจายผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดสรรแล้วไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ เพื่อขยายตลาด กระตุ้นยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า นำการตลาดดิจิทัล เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์

“การพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยุคใหม่, การสร้างโอกาสทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค, การเชื่อมโยงสู่วิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่, การสร้างภาพลักษณ์สินค้าเพื่อกระตุ้นการรับรู้ผลิตภัณฑ์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผู้บริโภคสนใจ รับรู้ และพร้อมตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเกิดความภักดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมที่จะกลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์โอทอปโดยรวม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ”