ยกพลขึ้นบก คืนชีวิตคนริมคลอง

  • พัฒนาคลองลาดพร้าว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนริมคลอง
  • รัฐ เอกชน และชุมชนร่วมมือเดินหน้าแผนแม่บท
  • เปลี่ยนชุมชนแออัดให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออกอีกครั้ง

คำบรรยาย : ล่องเรือชมความเปลี่ยนแปลงของคลองลาดพร้าว พูดคุยกับ ผศ. พงศ์พร สุดบรรทัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง เจ้าของแผนแม่บทพัฒนาคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นของคน ติดตามในรายการบุรินทร์เจอนี่