มีผลแล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท นาน 2 เดือน

  • รวมเป็นลดลง 5 บาทต่อลิตร
  • ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค.65
  • ไม่มีผลต่อราคาขายปลีกหน้าปั๊ม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2565 ความว่า …

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ดูเพิ่มเติมด้านล่าง)

สำหรับสาระของกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เป็นการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท ตามที่คณะมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 ซึ่งเป็นการ “ขยายเวลา” และ “ปรับลด” การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีก 2 บาทต่อลิตร และขยายของเดิมอีกลิตรละ 3 บาท รวมเป็นลดลง 5 บาทต่อลิตร ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 2565

ขณะที่ กระทรวงพลังงาน เคยออกมาชี้แจงการลดภาษีน้ำมันดีเซล ไม่มีผลต่อราคาขายปลีกหน้าปั๊ม แต่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประคองราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในกรอบที่วางไว้คือ 32-35 บาทต่อลิตร