มนุษย์เงินเดือนต่ำกว่า8.1พันเตรียมเฮ!ประกันสังคมจ่ายเงินสมทบให้ต็ม 5,000 บาท/เดือน

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

คลังช่วยประกันสังคมจ่ายเงินกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วันกว่า 86,000 คนให้ถึง 5,000 บาท ยันมีเงินจ่ายคนตกงาน 7 ล้านคน พร้อมจับมือสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลเงินสมทบประสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน ยกระดับการให้บริการประชาชน
 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ซึ่งส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ 62% ของค่าจ้างรายวัน

“สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ไห้ถึง 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือ 15,000 บาท  เช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน และรมว.คลัง ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ ได้ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

ส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน 7 ล้านคนนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอยืนยันว่า ยังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน โดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 160,000 ล้านบาท นอกจากนี้เตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี(ครม.)  21 ก.ค.นี้ พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุน กว่า 600,000 ล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564  ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว  863,323 ราย รวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 สำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู)ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง และผู้ประกันตน กับกรมสรรพากร เพื่อร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

“สำนักงานประกันสังคมมีสถานประกอบการ และผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากร จำนวน 17 ล้านราย เดิมจะต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลนำส่งเงินสมทบไปประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้ แต่การร่วมมือกันครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปขอหลักฐานการนำเงินสมทบจากสำนักงานประกันสังคมอีกต่อไป”

น.ส.ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม ครั้งนี้เป็นไปตามแนวทาง Digital Transformation หรือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการ เพื่อยกระดับการให้บริการที่ ตรงใจของผู้เสียภาษีและประชาชน

“ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562 ไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ และบุคคลธรรมดา รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account  ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยกรมสรรพากรมั่นใจว่า การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพ