“มนัญญา ไทยเศรษฐ์” หนุน เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคงยั่งยืน

  • มอบนโยบายอ.ส.ค. สืบสานพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนม 
  • เน้นรักษาคุณภาพมาตรฐานระบบการผลิตน้ำนม
  • หนุนกระจายรายได้ให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 

 นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ได้มอบมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ณองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯว่าอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรจึงได้มอบนโบายการดำเนินงาน4 ประเด็นหลักดังนี้1. ให้อ.ส.ค. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพมาตรฐานระบบการผลิตน้ำนมให้มากขึ้น2. ส่งเสริมงานวิจัยการเลี้ยงโคนมเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มโคนมให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต3. สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรเมื่อมีการเพิ่มโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในแต่ละแห่งควรมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับความผันผวนจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและ4.ให้ขยายพื้นที่การผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรรุ่นใหม่โดยไม่ละทิ้งเกษตรกรรุ่นเก่า