“มนัญญา” ย้ำเกษตรกรผลิตสินค้าส่งออกให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP

  • เพื่อยกระดับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก
  • ต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
  • จังหวัดพิษณุโลก แหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด มะม่วงน้ำดอกไม้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก เป็น Product Champion ที่สร้างรายได้ และชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษณุโลกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทศ ต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 

โดยปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP รวม 563 ราย พื้นที่ 7,878 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด ซึ่งการที่ได้รับการรับรอง GAP ส่งผลให้สามารถส่งมะม่วงจำหน่ายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 และราคาผลผลิตสูงขึ้นร้อยละ 127 สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี และความรู้วิชาการจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้มาถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิตและทำให้ผลลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เช่น เทคโนโลยีการผสมปุ๋ยใช้เอง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การใช้กับดักแมลงวันผลไม้ และการให้บริการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ เริ่มแรกนางสาวชลธิชา ช่างประดิษฐ์ ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ ได้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 22.75 ไร่ โดยศึกษาวิธีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพเพื่อการส่งออกด้วยตนเอง โดยในปี 2561 ได้ยื่นขอรับการรับรอง GAP เพื่อใช้ประกอบการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2562 ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นแปลง GAP ดีเด่นระดับเขต และต่อมาได้รับคัดเลือกเป็นแปลงพืช GAP ดีเด่นอันดับที่ 2 ระดับประเทศ จากนั้น ได้รวมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงบ้านวังน้ำบ่อ จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ เพื่อยกระดับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก 

ทั้งนี้รมช.เกษตร จะมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) ให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการรับรอง พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์ดี และปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ และเยี่ยมชมแปลงต้นแบบการผลิตมะม่วงที่ได้รับใบรับรอง GAP ชมการสาธิตระบบการให้น้ำแบบ AI ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานจำนวน 300 ราย โดยกรมวิชาการเกษตร ได้มาให้บริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช GAP รวมทั้งการต่ออายุใบรับรอง แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย