พาณิชย์เล็งชงครม.เปิดเสรี 3 ธุรกิจบริการ

.ทั้งบริการโทรคมนาคม-ศูนย์บริหารเงิน-บริการซอฟต์แวร์
.ต่างชาติลงทุนในไทยไม่ต้องขออนญาตตามกม.ต่างด้าว
.หวังอำนายสะดวกนะกธุรกิจ-สร้างบรรยากาศลงทุน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมได้ยกร่างกฎกระทวงพาณิชย์ เพื่อกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจในไทย ภายใต้บัญชีแนบท้าย 3 (ธุรกิจบริการที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมแข่งขันกับธุรกิจของคนต่างด้าว) พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 เสร็จแล้ว ภายหลังจากพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่วข้อง ถอดธุรกิจบริการบางสาขาออกจากบัญชีแนบท้าย 3 และอยู่ระหว่างเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา 

สำหรับธุรกิจบริการ ที่จะถอดออกจากบัญชีแนบท้าย 3 ได้แก่ ธุรกิจบริการโทรคมนาคม สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี เช่น เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์จากจีนมาเช่าโครงการโทรคมนาคมในไทย เพื่อให้บริการโทรศัพท์สำหรับลูกค้าจีน ที่เข้ามาทำธุรกิจในไทย 

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้กับบริษัทในกลุ่มในเครือ และสุดท้าย ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย และประกอบธุรกิจในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ 1.พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data, Data Analytics รวมถึง Predictive Analytics 2.พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์ 3.พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และ4.พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต 

“สาเหตุที่ถอดทั้ง 3 ธุรกิจบริการออกจากบัญชีแนบท้าย 3 เพราะเป็นธุรกิจที่มีหน่วยงาน หรือมีกฎหมายกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ หากคนต่างด้าวจะเข้ามาทำธุรกิจในไทย ก็สามารถขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลได้โดยตรง ไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์อีก หรือไม่บางธุรกิจไม่ต้องขออนุญาตเลย เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน รวมถึงเป็นธุรกิจที่อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุน และทำให้ไทยน่าลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ ในปีนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอดธุรกิจบริการอื่นๆ เพิ่มเติมอีก” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์พิจารณาถอดธุรกิจบริการตามบัญชีแนบท้าย 3 ออกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นธุรกิจที่มีหน่วยงาน หรือกฎหมายกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจบริการโทรคมนาคม, ธุรกิจที่คนต่างด้าวมาขออนุญาตเป็นประจำ เช่น ธุรกิจบริการ หรือคำปรึกษาให้กับบริษัทในกลุ่ม ในเครือ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ เช่น ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้กับคนต่างด้าว เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ