“ประเสริฐ” ลั่นชัด! นั่งประธานบอร์ด ปตท. เน้นการดูแลประชาชนควบคู่ผู้ถือหุ้น

“ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” ยันนั่งประธานบอร์ด ปตท. เป็นไปตามกลไกปกติ ไม่มีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงพร้อมปฏิบัติหน้าที่สร้างสมดุลให้ ปตท.

  • การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุล
  • เน้นดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงานและด้านราคา เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
  • เพื่อมั่นคงอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานในกระแสโลก

วันนี้ (21 พ.ย.66) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการเข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ดปตท. ในครั้งนี้ว่า เป็นไปตามกลไกปกติ ซึ่งมิได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด ที่ผ่านมา ตำแหน่งประธานบอร์ดปตท. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน และหลายครั้งที่ปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท.ด้วย

อีกทั้งด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นทั้งหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย แต่จะเน้นประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางพลังงานโลก

“หลังจากผมได้รับตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พ.ย.66 ที่ผ่านมานั้น ผมเข้าใจในบทบาทของ ปตท. ที่เป็นทั้งรัฐและบริษัทมหาชน ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในส่วนนี้ผมจะสร้างความสมดุล เพื่อให้ ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานดูแลช่วยเหลือประชาชน และในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ตนก็จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตขององค์กร พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และขอยืนยันอีกครั้งว่า การดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. นี้ ตนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ คู่ขนานไปกับธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” นายประเสริฐ กล่าว