บีโอไอ จัดสัมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ ยกระดับศักยภาพการแข่งขันเอสเอ็มอีในตลาดโลก

  • จับมือพันธมิตรเสริมแกร่งเอสเอ็มอี
  • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาแบรนด์
  • เน้นส่งเสริมลงทุนกิจการไฮเทค

    นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน        (บีโอไอ) กล่าวเปิดการสัมมนา “พลังขับเคลื่อน สมาร์ทเอสเอ็มอีเติบโตอย่าง แข็งแกร่ง” ว่า เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นสมาร์ทเอสเอ็มอีที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง ในระยะยาว โดยได้ร่วมมือกับ่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) รวมทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาร่วม3ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ท่ีร่วมสัมนา 200 คน


 ท้ังนี้ บีโอไอได้ให้ความสำคัญและให้สิทธิประโยชน์สูงสุด แก่โครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการลงทุนในอุตสาหกรรรมเป้าหมาย ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และการพัฒนาแบรนด์ ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า  จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จระดับโลกจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงทั้งสิ้น อาทิ แบรนด์ แอปเปิ้ล ที่ ให้ความสำคัญกับการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแกร่ง


  “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ระยะ 7 ปี (พ.ศ.2558-2564) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  พร้อมวางทิศทางการส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะใน 4 เทคโนโลยีหลัก ๆคือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ และดิจิทัล” 


สำหรับเอสเอ็มอี บีโอไอมุ่งส่งเสริมด้วยการให้สิทธิประโยชน์ที่สูง และผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการลง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับเอสเอ็มอี ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วย