บีโอไอลั่น!5ปีไฟเขียวเอกชนลงทุนกว่า9.8หมื่นล้านบาท

  • บีโอไอเผย 5 ปี ส่งเสริมเอสเอ็มอี 2,222 โครงการ
  • รวมมูลค่าเงินลงทุนเกือบ 98,000 ล้านบาท

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบีโอไอ ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี คิดเป็นร้อยละ 60  ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนแต่ละปี โดยเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ระหว่างปี 2558  ถึงเดือนกันยายน  2562 มีโครงการเอสเอ็มอีไทยยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 2,222 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 97,912 ล้านบาท

ทั้งนี้ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บีโอไอ มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับเอสเอ็มอี ด้วยสิทธิประโยชน์สูงและเงื่อนไขผ่อนปรน พร้อมทั้งสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับเอสเอ็มอีไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ

รวมทั้งมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยสามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบีโอไอได้