บีโอไอชี้อุตสาหกรรมดิจิทัลขยายตัวมากพุ่ง 108%

  • ยื่นขอบีโอไอ ไตรมาสแรกปี 2562 จำนวน 46โครงการมูลค่า 4,000 ล้านบาท
  • เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนละ 108%
  • ล่าสุดอนุมัติส่งเสริมลงทุนบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

            นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ธุรกิจ ดิจิทัลเป็นกิจการที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากมูลค่าคำขอรับส่งเสริมการลงทุนเมื่อไตรมาสแรกของปีนี้(ม.ค.-มี.ค.)  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 108 %โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 4,353 ล้านบาท จากจำนวน 46 โครงการ

“ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวนโครงการลงทุนมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่สูง แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยยกระดับประเทศ โดยปี 2558–2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัลมีมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 26,530 ล้านบาท จาก 846 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ “

             สำหรับ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดิจิทัล นับจากนี้ไปจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  และเป็นการลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Embedded Software) ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data, Data Analytics) ซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์ (Cyber Security)   รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม แม้มีเม็ดเงินลงทุนไม่สูงนัก แต่เป็นกิจการฐานความรู้ที่เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก

ล่าสุดบีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เงินลงทุน 117 ล้านบาท โดยจะเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบออนไลน์ ระบบการฝึกทักษะการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านสถานการณ์จำลอง และซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานทางการทหารและหน่วยงานภาครัฐ เช่น ระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบปฏิบัติการทางยุทธวิธีสำหรับอากาศยานและภาคพื้น ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงพื้นที่แบบ 24ชั่วโมง เป็นต้น

            สำหรับโครงการลงทุนของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะด้านการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ