บินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนผู้แสวงบุญไปซาอุฯ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 กค. 62)การบินไทย ได้จัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์เที่ยวบินแรกของการบินไทย ประจำปี 62 พร้อมออกเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส 9 เที่ยวบิน ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งจัดเที่ยวบินเดินทางออกจากท่าอากาศจังหวัดกระบี่จำนวน 2 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 เที่ยวบิน เพื่อนำผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวม 15 เที่ยวบินไป – กลับ ซึ่งการจัดตารางบินดังกล่าวจะสามารถขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมรวมประมาณ 4,325 คน  

ทั้งนี้ที่ผ่านมาตามมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยการบินไทย  สนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาสำหรับขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 48 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 14 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์และคณะอนุกรรมการทำงานจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ รวมทั้งได้ส่งผู้แทนบริษัทฯเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ที่มีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแล และได้ร่วมเป็นคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยไปประชุมเตรียมการฮัจย์กับประเทศซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายทั้งของรัฐบาลไทยและซาอุดีอาระเบียในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบิน ที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL – Q

ซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาของการบินไทยเพิ่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมประจำปีนี้ จำนวน 15 เที่ยวบินไปและกลับ การบินได้ให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เที่ยวบินขาไป

● ช่วงที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2562    

– เส้นทางนราธิวาส – มะดีนะห์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562 วันละ 2 เที่ยวบิน รวมจำนวน 8 เที่ยวบิน

– เส้นทางนราธิวาส – มะดีนะห์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เที่ยวบิน

● ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562

– เส้นทางกระบี่ – มะดีนะห์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 เที่ยวบิน

– เส้นทางกรุงเทพฯ – มะดีนะห์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 วันละ 2 เที่ยวบิน รวมจำนวน 4 เที่ยวบิน

เที่ยวบินขากลับ

● ระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2562

– เส้นทางเจดดาห์ – นราธิวาส รวมจำนวน 9 เที่ยวบิน มีรายละเอียดดังนี้

– วันที่ 17 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 เที่ยวบิน 

– วันที่ 19 สิงหาคม 2562  จำนวน 2 เที่ยวบิน  

– วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2562 วันละ 1 เที่ยวบิน รวมจำนวน 5 เที่ยวบิน

– วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 เที่ยวบิน 

– เส้นทางเจดดาห์ – กระบี่ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 วันละ 1 เที่ยวบิน รวมจำนวน 2 เที่ยวบิน

– เส้นทางเจดดาห์ – กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2562 วันละ 1 เที่ยวบิน รวมจำนวน 4 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ ผู้แสวงบุญฯ ที่มีความประสงค์จะเดินทาง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติในการเดินทางได้ที่สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ หรือสำนักงานขายการบินไทยหลานหลวง กรุงเทพฯ โทร. 02-288-7367 สำนักงานขายการบินไทยเมืองหาดใหญ่ โทร. 074-233-433 สำนักงานขายการบินไทย จังหวัดกระบี่ โทร. 075-701-559 ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)