บสย. จับมือเซ็นทรัลแล็บไทย ต่อยอดยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป

  • พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป
  • ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • สนับสนุนความรู้ทางการเงิน

นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมหารือ กับ นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลแล็บไทย) และ ดร.สาโรช รุจิวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มเกษตรแปรรูป


ในโอกาสนี้ บสย. และ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังมีแผนความร่วมมือแบบบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้ให้บริการผลิตแสงซินโครตรอน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ามาใช้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมกับการสนับสนุนความรู้ทางการเงิน ธุรกิจ และแหล่งทุน โดย บสย. และ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน