ทีโอที เดินหน้าขยายการนำนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

  • เปิดชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
  • ปี2562 ขยายชุมชนเพิ่ม 12 แห่ง
  • มุ่งสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดี

นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)​ เปิดเผยว่า ทีโอที มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้าน บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ผ่านโครงการ TOT Young Club ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขอ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก k เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2562 โครงการ TOT Young Club มีแผนขยายชุมชนใหม่เพิ่มเติมอีก 12 แห่งทั่วประเทศ โดยชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 11  โดย ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้การอบรมความรู้ทักษะด้านไอที ให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการซื้อขายออนไลน์ ในส่วนของเทศบาลตำบลดอนไก่ดี จะประสานงานและจัดให้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งก่อนและภายหลังการอบรม รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน TOT Young Club จาก วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ในการทำกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่โลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การร่วมมือระหว่าง ทีโอที กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนไก่ดี จะส่งผลให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดี จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ กิจกรรม TOT YOUNG CLUB ของ ทีโอที เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดี ต่อไปในอนาคต