ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์ รับหุ้นสามัญ 10 อุตสาหกรรม

  • หนุนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • ภายใต้ BCG Model มีผล 6 มิ.ย. 66
  • เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเพื่อสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ BCG Model เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยขยายให้ครอบคลุมถึงบริษัทไทยขนาดกลาง และบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจใน 10  กลุ่มอุตสาหกรรมที่กำหนด ได้แก่ การเกษตรและอาหารขั้นสูง เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การต่อยอดทางการแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยานยนต์สมัยใหม่ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai ด้วยเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งระดมทุนในตลาดทุนของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต นำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจ   

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมี Market Capitalization ไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาทสำหรับ SET หรือ 2,000 ล้านบาทสำหรับ mai และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด สามารถยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai ได้ โดยมีการกำหนดเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้ประกอบการและผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th เลือกหัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ” “เกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” และ “Simplified Regulations”