ดีอี ตอกย้ำ เน็ตความเร็วสูง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • หนุนโรงเรียน ตชด.-รพ.สต. ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงเน็ตความเร็วสูง
  • สร้างงาน สร้างอาชีพ ค้าขายออนไลน์

นาพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในพื้นที่ภาคเหนือนั้น ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เร่งส่งเสริมและนำอินเตอร์เน็ตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้ความรู้ การเรียนการสอดแก่เด็กนักเรียน  โดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต้องมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งาน เพื่อการศึกษาด้วย 

นอกจากนี้ยงได้สั่งการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปจัดหาเนื้อหา(คอนเทนต์ ) เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมกับโครงการที่มีอยู่ของโรงเรียน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพราะทีโอทีมีสถาบันที่เรียกกว่า TOT Academy หรือนำเทคโนโลยี Hi-Tech มาสอนนักเรียน เช่น หุ่นยนต์ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า), โครงการฝึกอาชีพ เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ ขายของออนไลน์ มัคคุเทศก์ และโครงการส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า การเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ รพ.สต.โป่งกลางน้ำ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดย รพ.สต. แห่งนี้ให้บริการสาธารณสุขกับประชากรจำนวนราว 3,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน มีการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนทุกวัน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หวัด และระบบกล้ามเนื้อ อีกทั้งคนไข้บางส่วนเป็นกลุ่มเยาวชน เนื่องจากมีบุตรเมื่ออายุน้อย

“เมื่อก่อนรพ.สต.ใชอิินเตอร์เน็จจาก ดาวเทียม แต่ปัจจุบันสายไฟเบอร์ออฟติก ทำให้มีความเสถียรภาพและความเร็วสูงขึ้น 200/100 Mbps เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลแม่สลวย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยมีการสำรองข้อมูลไปเก็บทุกอาทิตย์ และติดต่อสื่อสารกับโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ทุกวัน หนุนเสริมประสิทธิภาพการตรวจรักษาทางไกล ”