ดีอี ชูอุตสาหกรรมอาหาร ใช้นวัตกรรมดันส่งออก

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยว่า ดีอีให้สำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต เชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคเข้ากับกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำและมีความหลากหลาย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริง


ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ มีแนวโน้มมูลค่าการส่งออกปี 2562 ไม่น้อยกว่า 1.12 ล้านล้านบาท ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำระดับโลกได้

“ดีอี พร้อมสนับสนุนทุกอุตสาหกรรม ให้ใช้นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถของประเทศเพิ่มขึ้นด้วย”

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD)ประจำปี 2562 พบว่าอันดับของประเทศไทยสูงขึ้น 5 อันดับ ขยับตัวดีขึ้นมาอยู่อันดับที่ 25 ซึ่งนับว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา และรัฐบาลยังได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปีหน้าจะทำให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ที่อันดับ 20 ให้ได้