ดีอีเอส บูรณาการกำหนดกลยุทธ์แก้ปัญหาซื้อขายออนไลน์

  • หลายหน่วยงานตกลงร่วมกันในการลดขั้นตอนการทำงาน
  • แนะแนวทางในการให้บริการรับแจ้งความทางออนไลน์
  • เพื่อเตือนภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ อาทิ กระบวนการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องเรียนของ ของ ศปอส.ตร.ที่มีการรับเรื่องต่อจากศูนย์ช่วยเหลือ และจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) รวมถึงหารือการวางแผนงานด้านกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงานแก้ปัญหา โดยที่ประชุมได้ระดมข้อคิดเห็นต่อกลยุทธ์และแผนงานดังกล่าว ซึ่งประเด็นหลักที่หยิบยกมาพิจารณาในการวางกลยุทธ์ และแนวทางแก้ปัญหา อาทิ ปัญหาซื้อขายออนไลน์ ประเภทซื้อของไม่ได้ของ ประเภทสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด สินค้าไม่ตรงปก ได้รับสินค้าชำรุด ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์ รวมทั้งกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการป้องกันการับจ้างเปิดบัญชีม้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เกิดการบูรณาการความร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในการทำธุรกรรมของคนไทยในปัจจุบันอีกด้วย

โดยแต่ละหน่วยงานได้ตกลงร่วมกันในการลดขั้นตอนการทำงานและแนวทางในการให้บริการรับแจ้งความทางออนไลน์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องการร้องเรียน การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาออนไลน์ รวมถึงพยายามใช้มาตรการและแนวทางที่จะดำเนินการแก่ผู้กระทำความผิด อาทิ การรับจ้างเปิดบัญชีม้า ปัญหาซื้อขายออนไลน์ โดยใช้มาตรการในการตรวจสอบทางภาษี การอายัด ยึดทรัพย์ และมาตรการฟอกเงิน เพื่อที่จะดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการแก้ไขปัญหาต่อพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตือนภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ