“ดีอี”ยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหาร-ดูแลผู้สูงวัยด้วยดิจิทัล

“ดีอี” เปิดกิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING โคราช มุ่งยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหาร และการดูแลผู้สูงวัยด้วยดิจิทัล ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ eatsHUB แพลตฟอร์มเรียกรับ-ส่งอาหารสัญชาติไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ควบคู่กับการยกระดับการดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ

  • ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ eatsHUB
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
  • ยกระดับการดูแลผู้สูงวัย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดกิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน คณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาคือหนึ่งในเมืองที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีถึงความพร้อมและความตั้งใจในการยกระดับพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครราชสีมายังคงต้องสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคดิจิทัล และนั่นจึงเป็นที่มาของกิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดย ดีป้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในจังหวัดสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มรับ-ส่งอาหารสัญชาติไทยอย่าง eatsHUB ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยวางแผนการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมา ดีป้า จัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน Wristband แก่กลุ่มผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณธสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบ พร้อมนำเสนอภาพรวมแดชบอร์ดการแสดงผลการเก็บข้อมูลสุขภาพขของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ต่อไป

สำหรับกิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ดำเนินการครอบคลุม 11 พื้นที่ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ราชบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม ตรัง ชลบุรี เชียงราย และกรุงเทพมหานคร โดยจะส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบในมิติที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) โดยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยแพลตฟอร์ม ‘ฟ้าฝน’ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่จะช่วยพยากรณ์อากาศด้วยอุปกรณ์ตรวจจับสภาพอากาศอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและการเพาะปลูกได้ พร้อมกันนี้ยังมีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ eatsHUB แพลตฟอร์มรับ-ส่งอาหารสัญชาติไทย เพื่อยกระดับร้านอาหารท้องถิ่นเข้าสู่ระบบออนไลน์ ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ และยังเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับสังคมผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยการนำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสุขภาพมาประยุกต์ใช้บันทึก จัดเก็บ เชื่อมโยง และตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบสัญญาณอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ ระบบจะแจ้งเตือนให้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทำให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง

ด้านการบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้งจอแอลอีดีกลางแจ้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนและทั่วถึง

“ดีป้า ประเมินว่า DIGITAL INFINITY: SMART LIVING จะกระตุ้นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200 ล้านบาท พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ผู้ประกอบการกว่า 1,000 ร้านค้า/ร้านอาหารเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไม่น้อยกว่า 400 ครัวเรือน ประชาชนมากกว่า 1.3 ล้านรายได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นแนวทางการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ระดับท้องถิ่นและกระจายสู่พื้นที่ใกล้เคียง ก่อนนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดย ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better. ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์: www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand