“ณัฏฐพล” เล็งควบรวมโรงเรียน ขนาดเล็ก วอน ส.ส.ช่วยชี้แจง ผู้ปกครองและชุมชน

  • ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง
  • ครูไทย มีความมั่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นไม่แพ้ประเทศใด
  • แต่ต้องเพิ่มความรู้สามารถ และแก้ปัญหาหนี้สิน สร้างขวัญกำลังใจให้คุณครู

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงประเด็นการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้โรงเรียนทั่วประเทศจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะส. ส.ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและได้พบกับรัฐมนตรีของสิงคโปร์ซึ่งใช้แนวทางในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเช่นกันซึ่งตนได้สอบถามว่าที่สิงคโปร์ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสำเร็จได้อย่างไรซึ่งได้คำตอบว่าการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไม่ยากอยู่ที่การทำความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครองฉะนั้นตนหวังว่าเมื่อศธ. มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็จะได้ความร่วมมือจาก ส. ส.ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน

นายณัฐพล กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในต่างจังหวัดได้ตรวจเรื่องอาหารกลางวันได้พบเห็นความตั้งใจมุ่งมั่นของครูที่ไม่แพ้ประเทศใด แต่อาจจะติดขัดที่หลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงต้องเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ครูเพื่อให้ทันกับโลกยุคใหม่รวมถึงต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู  ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้ครูมีทักษะพร้อมเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการอบรมด้วยเทคโนโลยีจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายและไม่ทำให้ครูทิ้งห้องเรียนด้วยซึ่งในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีความพร้อมอยู่แล้วทั้งนี้ขอเวลาไม่นานในการศึกษาปัญหาและเมื่อมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างไรจะนำเสนอต่อไป