“จุรินทร์”สั่งปั้นเยาวชน5 จังหวัดใต้เป็นพ่อค้าออนไลน์

  • หวังขับเคลิ่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้
  • ป้องกันคนชักจูงไปในทางที่ผิด
  • แก้ปัญหาภัยความมั่นคงไปในตัว

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ในการอบรมเยาวชนและนักเรียน นักศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้เป็นผู้ประกอบการ และสามารถทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และช่วยแก้ปัญหาความไม่มั่นใจในจังหวัดชายแดนใต้ด้วย เพราะกลุ่มเยาวชนจำนวนมากยังไม่ได้วางแผนการดำเนินชีวิต หรือวางแผนในการประกอบอาชีพ หากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ไม่หวังดีจะชักจูงให้ดำเนินการในทางที่ผิดได้

“เบื้องต้นให้มีการรวมกลุ่มอย่างน้อย 300 คนในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้า หรือการทำตลาดสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และช่วยประสานลูกค้าในพื้นที่อื่นๆ เพราะในพื้นที่ 5 จังหวัดมีของดี และมีคุณภาพจำนวนมาก หากกลุ่มเยาวชนเข้ามาเป็นผู้ค้าได้ ก็จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าชายแดนไปในพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งจัดตั้งรถโมบายยูนิต (รถเคลื่อนที่) เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนาสินค้า ซึ่งเป็นของดีแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมถึงการให้ความรู้การทำตลาดสินค้าและการอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ถึงพื้นที่ เพราะหากให้ชาวบ้านดำเนินการเองแล้วมาติดต่อหน่วยงานราชการในการขอขึ้นทะเบียนอาจเป็นเรื่องลำบาก