‘จารึกไว้ในแผ่นดิน’ป๋าเปรม’แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดทำหนังสือที่ระลึก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ “จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ” เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นเกียรติประวัติ และเผยแพร่เกียรติคุณ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ในฐานะที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุรุษ 5 แผ่นดิน นายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐบุรุษ 2 รัชกาล เป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อชาติ บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างของความรักชาติ รักแผ่นดิน การประกอบคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สำหรับหนังสือที่ระลึก “จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ” มีเนื้อหาประกอบด้วย ภูมิหลัง ชีวประวัติและการศึกษา เส้นทางแห่งเกียรติยศ อาทิ การรับราชการทหาร , การก้าวสู่ตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี”, กว่าจะมาเป็น “รัฐบุรุษ” และ “ประธานองคมนตรี” รวมทั้งเกียรติยศอันสูงสุดและเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งรวบรวมผลงานโดดเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่ 1. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน อาทิ การให้ทุนการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะ 2. ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชุดพระราชทาน ภาษาไทย และวันศิลปินแห่งชาติ 3. ด้านดนตรี 4. ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การดำเนินนโยบายลดค่าเงินบาทและปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 5. ด้านการต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังรวบรวมอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีตามสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงาน ประชาชน รวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดี ตลอดจนปาฐกถาพิเศษกว่า 59 เรื่อง ที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้บรรยายในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ ถือเป็นภาพสะท้อนคุณูปการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อความดีงามและสืบสานต่อยอดแนวความคิด “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” รวมถึงเพลง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขับร้อง มีเนื้อหาซาบซึ้ง ประทับใจ ทำให้เกิดความรู้สึก รักชาติ รักแผ่นดิน ส่งผลให้คนไทยตระหนักในความรักชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติย์อย่างมั่นคง เกิดความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ

ทั้งนี้ วธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ จำนวน 5,000 เล่ม โดยได้จัดทำบัตรรับหนังสือมอบแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งผู้ที่ได้รับบัตรสามารถนำมารับหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ จะแจกจ่ายแก่ห้องสมุดสถานศึกษา และส่วนราชการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ปลายเดือนธ.ค.) ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th สอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765

ขอขอบคุณที่มา ภาพและข้อมูล จากแนวหน้า